Jakie działania musi podjąć dyrektor po zakończeniu stażu nauczyciela religii

Nauczyciel religii zakończył staż z dniem 31 sierpnia, złożył sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego jakie są zadania dyrektora szkoły wobec stażysty i zakończenia jego awansu?

Dokonanie oceny stażu nauczyciela

Oceny dorobku zawodowego należy dokonać na zasadach obowiązujących od 1 września 2019 r. (art 9c ust. 5a i następne Karty Nauczyciela). Ocenę ustala się z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Ocena może być pozytywna lub negatywna. Nie jest potrzebna ocena merytoryczna władzy kościelnej – tylko wystąpienie o opinię do rady rodziców oraz zapoznanie się z projektem oceny dorobku zawodowego sporządzonym przez opiekuna. Ocena merytoryczna władzy kościelnej wymagana jest tylko przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela religii (a nie oceny dorobku zawodowego ).

Procedura zakończenia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019

KROK 1

Nauczyciele, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 zakończą go po 12 miesiącach.

KROK 2

Nauczyciel składa do dyrektora sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

KROK 3

Opiekun stażu składa projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

KROK 4

Dyrektor, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w kroku 2.

KROK 5

Jeżeli ocena dorobku zawodowego nauczyciela będzie pozytywna, nauczyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania tej oceny.

KROK 6

Po złożeniu wniosku przez nauczyciela, dyrektor organizuje komisję kwalifikacyjną

Zapamiętaj!

Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania do:

  • 31 października 2019 r.– decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego uzyska do 31 grudnia 2019 r., a w konsekwencji otrzyma podwyżkę wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 r. ;
  • 30 czerwca 2020 r.– decyzję w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia awansu zawodowego uzyska do 31 sierpnia 2020 r., a w konsekwencji otrzyma podwyżkę wynagrodzenia od 1 września 2020 r.
    (art. 9b ust. 3 i ust. 3a oraz art. 39 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 9b, art. 9c, art. 9d, art. 39 ust. 1 i ust. 1a.
  • Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) – art. 9.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) – §4 ust. 4 i ust. 5, §5 ust. 2.

Anna Trochimiuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *