Jak prowadzić w Polsce firmę zarejestrowaną za granicą?

Z różnych względów zdarza się, że Polacy rejestrują swoje firmy w innych krajach niż rodzimy. Mogą oni jednak prowadzić swoje przedsiębiorstwa także w Polsce. Na jakich zasadach jest to możliwe?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który prowadzi działalność na obszarze dowolnego kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub też Szwajcarii, możesz prowadzi

działalność gospodarczą w Polsce, czasowo świadcząc usługi, bez konieczności rejestracji tejże działalności. Taka możliwość wynika z przepisów prawa wspólnotowego.

Utworzenie oddziału firmy zagranicznej w Polsce

Jeśli dana firma została zarejestrowana np. w Belgii, a chcemy stworzyć w Polsce jej oddział, należy dokonać wpisu tegoż oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego. W celu dokonania takiego zgłoszenia wymagany jest uzupełniony wniosek KRS W10. Oprócz wniosku wymagane jest też dostarczenie załączników w postaci odpowiednich urzędowych formularzy. Szczegółowe informacje na ten temat podaje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.

Przedstawicielstwo firmy

Jedną z form działania na obszarze Polski firmy zarejestrowanej za granicą jest utworzenie przedstawicielstwa. Należy jednak pamiętać, iż w tym wypadku zakres działania formy, jaką jest przedstawicielstwo, będzie ograniczony do reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, który jest prowadzony przez ministra gospodarki. Tego rodzaju wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych powinien zawierać: nazwę, siedzibę oraz formę prawną przedsiębiorcy tworzącego przedstawicielstwo, a także przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, adres przedstawicielstwa na terytorium Polski. Ponadto należy podać imię, nazwisko i adres na terytorium Polski osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca zagraniczny działa na podstawie aktu założycielskiego, umowy, statutu, powinien dostarczyć odpis tego dokumentu. Gdy zaś przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność lub po prostu istnieje na podstawie wpisu do rejestru, zobowiązany jest dostarczyć odpis z tego rejestru. Należy także przygotować oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium Polski, dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu, gdzie będzie wykonywana działalność, a wreszcie dowód uiszczenia opłaty skarbowej, który należy dołączyć w ciągu trzech dni od momentu złożenia wniosku.

Inne informacje

Przy składaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Warto pamiętać, że przy dokonaniu wpisu do rejestru przedstawicielstw obowiązuje opłata skarbowa. Samo zaś dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych jest potwierdzone przez wydanie zaświadczenia.

Przedsiębiorcy, którzy planują prowadzić swoją działalność w Polsce, powinni dokładnie przemyśleć, na jakich zasadach będzie to dla nich opłacalne. Nie bez znaczenia jest też kraj, w którym firma została założona. Dzięki zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego takie kwestie, jak prowadzenie firm w różnych krajach czy też np. obowiązki podatkowe, są w pewien sposób wspólnie regulowane. Nie oznacza to jednak, że sytuacja w każdym kraju na świecie będzie wyglądała podobnie, dlatego należy bardzo dokładnie zapoznać się z prawodawstwem kraju, na obszarze którego chcemy prowadzić działalność gospodarczą.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia)

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Only registered users can comment.