GospodarkaInnePolityka - wiadomości

Co zrobić kiedy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?

Choć świadomość społeczeństwa wzrasta z roku na rok jednak nadal można spotkać się z nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez ubezpieczycieli. Najczęściej pojawiającymi się problemami są sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówił wypłacenia odszkodowania lub zwleka z zamknięciem sprawy. Jakie działania w takiej sytuacji może podjąć poszkodowany?

Jak się okazuje w walce o odszkodowanie zwycięsko może wyjść nie tylko ubezpieczyciel. W przypadku otrzymania odmowy wypłacenia odszkodowania każdemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Zgodnie z artykułem art. 817 § 1 kodeksu cywilnego ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty należności w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku przewidzianym w umowie. Natomiast jeśli wyjaśnienie okoliczności we wspomnianym terminie nie jest możliwe, świadczenie (np. zapłata) powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Należy pamiętać, że bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie wspomnianych 30 dni – mówi mec. Jakub Brykczyński z Kancelarii Adwokackiej Brykczyński i Partnerzy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

W przypadku podjęcia decyzji o wniesieniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela najczęściej pojawiającym się pytaniem jest kwestia terminu, a dokładnie w jakim czasie można złożyć takie odwołanie. Mianowicie termin na wniesienie odwołania do zakładu ubezpieczeń można utożsamić z terminem przedawnienia roszczenia z umowy ubezpieczenia, gdyż w takim terminie można z zakładem ubezpieczeń polemizować odnośnie zajętego przez niego stanowiska.

Kolejną nurtującą kwestią jest czas, w którym powinno otrzymać się odpowiedź na odwołanie. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych można przyjąć, że termin odpowiedzi na odwołanie to 30 dni od momentu jego otrzymania przez ubezpieczyciela. Ważną rzeczą jest fakt, iż brak odpowiedzi ze strony zakładu ubezpieczeń nie jest równoznaczny z akceptacją roszczeń zawartych w piśmie odwoławczym.

Rzecznik Ubezpieczonych

Wyjściem z sytuacji gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, podając jednocześnie mało zasadne argumenty, jest złożenie pisemnej skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. W ten sposób można skarżyć zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i fundusz emerytalny. Instytucja Rzecznika ma za zadanie udzielanie pomocy prawnej oraz reprezentacji interesów poszkodowanej osoby. Dzięki niej wiele spraw można rozwiązać polubownie – poprzez mediację. Można także skorzystać z Sądu Polubownego działającego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Zajmuje się on sporami pomiędzy ubezpieczonymi i ubezpieczycielami. Na uwadze trzeba mieć jednak fakt, iż na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny, musi wyrazić zgodę oskarżany zakład ubezpieczeń.

Przesyłając skargę do Rzecznika Ubezpieczonych należy w niej podać następujące informacje:

  • imię, nazwisko,

  • adres zamieszkania,

  • nr telefonu,

  • PESEL, NIP oraz numer rachunku w OFE (w przypadku) gdy skarga dotyczy funduszu emerytalnego

  • podaj stan faktyczny, krótki opis sprawy oraz informacje, dlaczego nie zgadzasz się ze stanowiskiem ubezpieczyciela i czego oczekujesz.

Do skargi wnoszonej do Rzecznika Ubezpieczonych warto tez dołączyć korespondencję prowadzoną z ubezpieczycielem oraz kserokopię polisy.

Sąd cywilny

Jeśli interwencja podjęta przez Rzecznika Ubezpieczonych nie przyniesie skutku, pozostaje tylko droga sądowa. Należy pamiętać, że w przypadku złożenia pozwu konieczne jest opisanie stanu faktycznego, przytoczenie dowodów – przedstawia mec. J. Brykczyński.

Jak pokazuje praktyka, gdy wcześniej wymienione środki zawodzą, wskazane jest złożenie pozwu sądowego, gdyż większość spraw przegrywają właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygrania procesu warto sprawę powierzyć profesjonalistom.

PR
AF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *