Awans zawodowy w dobie pandemii

W niepublicznym przedszkolu we wrześniu 2018 roku nauczyciel kontraktowy złożył plan rozwoju zawodowego ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego. Czy w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 nauczyciel powinien złożyć wniosek o możliwość wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego związanych z pracą zdalną i wykorzystaniem TIK? Czy dyrektor powinien pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian? Z jaka datą nauczyciel powinien złożyć zmieniony plan rozwoju, czy może to być bieżąca data czy powinna to być data po 20 marca kiedy weszło w życie Rozporządzenie MEN.

Odpowiedź:

Przepisy nie nakładają obowiązku zmiany plany rozwoju zawodowego, ale dają taką możliwość. W mojej opinii przyjęcie przez nauczyciela obowiązków wychowawcy klasy powinno znaleźć swoje odbicie w planie rozwoju zawodowego – § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

Uzasadnienie:

W myśl § 4 ust. 3 przywołanego rozporządzenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, to jednak takie polecenie musi mieć oparcie w stanie faktycznym. Oznacza to, że zaszły okoliczności, które uniemożliwiają realizację dotychczasowych założeń planu rozwoju zawodowego. W trakcie stażu również nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. W tym przypadku dyrektor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Nauczyciel jest wtedy obowiązany poprawić plan zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zaś zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia. Przepisy nie wskazują jednak okoliczności, które powodują konieczność wprowadzenia zmian w planie. Nowe przepisy nakładające na nauczycieli odbywających staż nowe wymagania i obowiązki mogą być przesłanką do wprowadzenia zmian w planie. Przejście jednostek systemu oświaty na system nauczania na odległość nie spowodowało dotychczas obowiązku wprowadzenia zmian w planach rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż. Brak w tej kwestii wskazówek czy rekomendacji ze strony MEN. Należy jednak przyjąć, że jeśli dotychczasowy planu rozwoju zawodowego nauczyciela zawierał założenia, które nie mogą być zrealizowane w czasie zdalnego nauczania, to plan rozwoju powinien zostać zmodyfikowany. Daty dokonania kolejnych czynności powinny być zgodne ze stanem faktycznym, czyli odpowiadać datom, w których poszczególne zdarzenie miały miejsce.

Zapamiętaj:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.).

Jacek Miklasiński

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *