Postępowanie podatkowe i sądowe – czy warto skorzystać z doradztwa?

Postępowanie podatkowe to procedura, która dotyczyć może każdego podatnika. Na czym polega i jak przebiega? Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji? Co możesz zyskać, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z pomocy firmy świadczącej usługi doradztwa podatkowego?

Postępowanie podatkowe

Głównym celem postępowania podatkowego jest ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego, które powinno zostać uregulowane przez płatnika. Procedura ta wszczęta może być na żądanie strony lub z urzędu – najczęściej rozpoczynana jest w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika. Postępowanie podatkowe można podzielić na cztery główne fazy:

 • postępowanie wyjaśniające;

 • ustalenie obowiązku podatkowego;

 • wydanie decyzji, w której określone zostaje zobowiązanie podatkowe;

 • postępowanie odwoławcze;

W postępowaniu podatkowym czynny udział bierze sam podatnik. Zgodnie z przepisami Ordynacji może on ustanowić pełnomocnika, który będzie podejmował działania w jego imieniu. W roli pełnomocnika wystąpić może np. radca prawny lub doradca podatkowy. Kompleksowe i profesjonalne wsparcie dla osób, będących stronami postępowań podatkowych oraz sądowych, oferuje firma EY. Więcej informacji dotyczących ofert doradztwa podatkowego znajdziesz w tym miejscu: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/tax-policy-and-controversy.

Dwuinstancyjność postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Znaczy to, że od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji można odwołać się do organu drugiej instancji. W pierwszej instancji postępowanie prowadzone jest przez:

 1. naczelnika urzędu skarbowego (postępowanie dotyczące podatku PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn);

 2. naczelnika urzędu celnego (postępowanie dotyczące podatku akcyzowego);

 3. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa (postępowanie dotyczące opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, podatku rolnego);

 4. dyrektora izby skarbowej;

 5. dyrektora izby celnej;

Natomiast organami drugiej instancji są:

 1. dyrektor izby skarbowej oraz dyrektor izby celnej

 2. samorządowe kolegium odwoławcze.

Inne zasady postępowania podatkowego

W trakcie prowadzenia postępowania podatkowego organy mają obowiązek przestrzegania zasad ogólnych, zawartych w Ordynacji podatkowej. Do tych zasad zaliczają się m.in.:

 • Zasada szybkości i prostoty postępowania – prowadzące sprawę organy podatkowe powinny działać szybko i posługiwać się najprostszymi środkami prowadzącymi do jej zakończenia.

 • Zasada informacji prawnej – organy podatkowe zobowiązane są do udzielania niezbędnych informacji o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z prowadzonym postępowaniem.

 • Zasada pisemności – wynika z niej to, że nawet czynności dokonywane ustnie, takie jak wyjaśnienia strony czy zeznania świadków, powinny być utrwalone na piśmie w formie protokołu.

 • Zasada przekonywania – organy podatkowe zobowiązane są do wyjaśnienia stronie przesłanek, którymi kierowały się podczas wydawania rozstrzygnięcia.

 • Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu – organy podatkowe powinny umożliwić wszystkim stronom czynny udział w każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji, zagwarantować im możliwość wypowiedzenie się w kwestii zebranych dowodów.

 • Zasada prawdy obiektywnej – w trakcie postępowania organy podatkowe powinny podjąć wszelkie niezbędne działania, które doprowadzą do ustalenia stanu faktycznego.

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

Ustalenie stanu faktycznego najczęściej wymaga od organu podatkowego przeprowadzenia postępowania dowodowego. Podatnikowi przysługuje prawo do czynnego udział w tym etapie postępowania. Może on samodzielnie wnioskować o przeprowadzenie konkretnych dowodów, takich jak przesłuchania świadków, dokonanie oględzin czy powołanie biegłego. Przysługuje mu również prawo do wglądu w akta sprawy na każdym etapie postępowania. Podatnik nie musi osobiście angażować się w tok postępowania podatkowego – wymienionych wyżej czynności może dokonywać w jego imieniu powołany przez niego pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być dowolna wybrana przez podatnika osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone w formie pisemnej lub ustnej. Ta ostatnia wymaga dokonania odpowiedniego wpisu do protokołu. Udzielając pełnomocnictwa, podatnik powinien w jasny sposób określić jego zakres. Wygodnym rozwiązanie jest ustanowienia tzw. pełnomocnika ogólnego, który jest uprawniony do reprezentowania podatnika we wszystkich czynnościach podejmowanych w trakcie postępowania.

Zakończenie postępowania podatkowego i postępowanie odwoławcze

Postępowanie podatkowe zostaje zakończone wydaniem decyzji przez prowadzący je organ pierwszej instancji. Od dnia doręczenia decyzji podatnika ma czternaście dni na złożenie odwołania. Odwołanie dostarczone powinno zostać do organu pierwszej instancji, który wydał zaskarżaną decyzję. Organ ten zobowiązany jest przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Jeżeli podatnik nie odwoła się od decyzji, postępowanie podatkowe zostaje zakończone, a wydana decyzja ma charakter ostateczny. Od decyzji wydanej przez organ drugiej instancji podatnik również może się odwołać, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powinien to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wydanego przez organ drugiej instancji. Postępowanie sądowe również ma charakter dwuinstancyjny. W wypadku, gdy wyrok lub postanowienie wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny jest niekorzystne dla podatnika, może on złożyć skargę kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Doradztwo podatkowe i sądowe – czy warto skorzystać?

Firmy świadczące usługi doradztwa podatkowego pomagają podatnikom na każdym etapie postępowania podatkowego. Pomagają przy tworzeniu wszelkich pism procesowych, takich jak wyjaśnienia czy odwołania. Radca podatkowy może występować w charakterze pełnomocnika podatnika i brać udział we wszystkich czynnościach odbywających się w ramach postępowania podatkowego, takich jak przesłuchania czy składanie wyjaśnień. Firmy doradcze przygotowują również odwołania od decyzji organów podatkowych pierwszej instancji i prowadzą sprawy toczące się przed organami odwoławczymi. W imieniu podatnika mogą również składać skargi kasacyjne na wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *