Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Jakie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie?

Budowa bez zgłoszenia skraca czas, jaki dotychczas wymagały procedury budowlane związane z pozwoleniem na budowę. Aby rozpocząć budowę domu, samo zgłoszenie jednak nie wystarczy, trzeba skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Co należy złożyć wraz ze zgłoszeniem?

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane skróciła i ułatwiła procedury budowlane m.in. dla budowy niektórych domów jednorodzinnych. Nadal jednak niezbędny jest projekt budowlany, na podstawie którego prowadzone będą prace budowlane.

Co zawiera projekt budowlany?

Kompletny projekt budowlany w 4 jednakowych egzemplarzach, poświadczony przez uprawnionego projektanta, jest niezbędnym załącznikiem składanym przy zgłoszeniu budowy.

Na projekt budowlany składa się:

  • projekt zagospodarowania działki, składający się z części rysunkowej i opisowej. Na części rysunkowej, wykonanej na kopii zaktualizowanej mapy zasadniczej, zamieszcza się granice działki i jej usytuowanie względem stron świata oraz działek sąsiednich. Naniesiony zostaje również układ istniejących i planowanych obiektów budowlanych, układ zieleni i układ komunikacyjny, dzięki czemu nowy projekt domu wpisuje się w istniejącą infrastrukturę terenu. Uprawniony architekt zaznacza również sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości. Część projektowa zawiera zestawienie powierzchni, informacje o planowanym domu, a także informacje o ewentualnym wpisie działki do rejestru zabytków czy ochronie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • projekt architektoniczno-budowlany, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania oraz formy obiektu budowlanego. Powinien on także zawierać wymogi energetyczne i ekologiczne, a także rozwiązania materiałowe oraz techniczne związane z wymogami w kwestii dostosowania do otoczenia (chodzi między innymi o dostępność dla osób niepełnosprawnych).

Dodatkowo do projektu należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku – decyzję o warunkach zabudowy, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do zgłoszenia, w którym określamy termin rozpoczęcia budowy, dołączamy również zaświadczenie projektanta o przynależności o przynależności do Izby Architektów RP i jego oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowelizacja zniosła obowiązek dołączania do projektu oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej – dodaje ekspert serwisu społecznościowego www.Moj.DOM.pl. – Dla własnego komfortu jednak dobrze jest od razu postarać się o te dokumenty, gdyż będą nam one potrzebne na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

Obszar oddziaływania

Nowością w projekcie budowlanym jest określenie obszaru oddziaływania budynku, co jest nowym obowiązkiem projektanta. Od tego, czy obszar oddziaływania mieści się w granicach działki, na której zaprojektowany jest dom zależy czy zgłoszenie budowy będzie wystarczające.

– W teorii, wszystkie projekty domów jednorodzinnych z naszej bazy można budować bez pozwolenia. To, czy nie będą wpływać na sąsiednie nieruchomości, zależy od indywidualnych warunków działki inwestora – podkreśla ekspert Pracownia-projekty.dom.pl i dodaje: – A to, który z naszych katalogowych domów jednorodzinnych można budować na podstawie zgłoszenia zależy właśnie od obszaru oddziaływania, a ten określony zostanie dopiero przez architekta dokonującego adaptacji projektu do warunków zabudowy i warunków konkretnej działki. Adaptacja jest niezbędna, jeśli budujemy projekty katalogowe, przystosowuje je ona do warunków zabudowy wydanych przez gminę i do warunków lokalnych działki.

Na podstawie zgłoszenia możemy budować tylko te domy, które nie wpływają na sąsiednie nieruchomości, czyli ich obszar oddziaływania mieści się na działce, na której są zaprojektowane. W przypadku, gdy obszar wkroczy na sąsiednie działki, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Do zgłoszenia dołączamy te same dokumenty, których wymaga się przy pozwoleniu na budowę, zatem zwolnienie z obowiązku uzyskania zgody nie upraszcza inwestorowi drogi kompletowania dokumentów. Budując bez decyzji o pozwoleniu możemy jednak szybciej rozpocząć roboty budowlane, bowiem już po 30 dniach od zgłoszenia na podstawie tzw. „milczącej zgody” urzędu.

Zgłoszenie budowy i brak pisemnej decyzji może utrudniać nam jednak pocedury kredytowe w niektórych bankach. Warto wiedzieć, że inwestor sam może zdecydować, które rozwiązanie jest dla niego korzystniejsze: zgłoszenie czy wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *