Świadczenia z ZUS w przypadku wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe, wywołane zewnętrzną przyczyną zdarzenie, którego konsekwencją jest uraz lub śmierć i takie zdarzenie, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Zdarzenie to mogło mieć miejsce podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia, albo w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jednorazowe odszkodowanie

Z tytułu wypadku przy pracy ZUS może przyznać jednorazowe odszkodowanie. Świadczenie to jest przyznawane za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową po zakończeniu leczenia i rehabilitacji dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Jeśli w wyniku wypadku doszło do śmierci pracownika, świadczenia przysługują również najbliższym osoby zmarłej.

Należy się ono:

  • małżonkowi (jeśli nie było orzeczonej separacji),
  • dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka, dzieciom przysposobionym oraz przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom (także w ramach rodziny zastępczej),
  • rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub zmarły przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Renta

Z tytułu wypadku przy pracy osobie poszkodowanej może przysługiwać również renta. Aby starać się o wypłatę renty konieczne będzie przedłożenie stosownych dokumentów od lekarza orzecznika, stwierdzających częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy można uzyskać w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy. Świadczenie otrzymuje poszkodowany, który w wyniku zdarzenia stał się niezdolny do dalszej pracy. Zasiłek przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy, a jego wysokość to 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu).

Jeśli po okresie pobierania zasiłku chorobowego osoba poszkodowana wciąż nie jest zdolna do wykonywania obowiązków zawodowych, a dalsze leczenie i rehabilitacja dają szanse na odzyskanie sprawności i zdolności do pracy może starać się ona o świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, a maksymalny okres jego pobierania to 12 miesięcy.

Kiedy poszkodowanemu nie przysługują świadczenia z ZUS-u?

Świadczenia nie przysługują osobie, jeśli jedyną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie przysługują również osobie, która przyczyniła się do powstania wypadku, będąc w stanie nietrzeźwym lub po wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Co ważne, regulacja ta nie dotyczy członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o wypadkach przy pracy i możliwościach odszkodowania zapraszamy na bloga http://www.solace.pl/rodzaje-spraw/odszkodowanie-po-wypadku-w-pracy/.

prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Only registered users can comment.