Obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy

Zasadniczym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych jak też higienicznych warunków pracy. W związku z powyższym, Kodeks pracy wprowadza szereg zasad, jakich w tym zakresie powinien przestrzegać pracodawca.Pracodawca jest obowiązany nie tylko do organizowania pracy w sposób, który gwarantuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale także powinien zapewnić przestrzeganie zasad bhp, dbać o to, aby wszelkie uchybienia we wspomnianym zakresie jak najszybciej zostały usunięte. Pracodawca jest zobowiązany do kontroli wydawanych poleceń, także tych, związanych z zakresem bhp.

Badania lekarskie

Pracodawca nie ma prawa zatrudnić pracownika, który nie wykonał badań wstępnych. Ponadto jest też zobowiązany do kierowania pracowników na badania lekarskie okresowe i kontrolne.

Szkolenia bhp

Przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych pracodawca jest zobowiązany przeszkolić przyszłego pracownika w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien ponadto przeprowadzić szkolenie stanowiskowe. Wymóg przeprowadzenia wspomnianego instruktażu stanowiskowego (oraz innych szkoleń z zakresu bhp) wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Na czym polega szkolenie indywidualne, określane mianem instruktażu stanowiskowego? Przede wszystkim ma ono na celu przybliżenie uczestnikom szkolenia czynników środowiska pracy oraz elementów ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną przez nich pracą. W trakcie szkolenia mowa jest także o sposobach ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować wspomniane czynniki. Jednym z najważniejszych etapów szkolenia jest przybliżenie metod bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, jest zobowiązany do odbycia instruktażu stanowiskowego na każdym z tych stanowisk.

Sposoby organizacji pracy

Nadrzędną zasadą obowiązującą pracodawcę jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca ocenia więc ryzyko zawodowe, jakie ma miejsce w danym zakładzie pracy oraz informuje o tym podwładnych. Ponadto jest też zobowiązany do ochrony pracowników przed różnorodnymi zagrożeniami zewnętrznymi. W sytuacji, gdy w danym miejscu pracy występują czynniki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i życia pracowników, to właśnie pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia stałej kontroli ich poziomu. Dodatkowo też powinien on stosować środki, które zapewniają możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. W jego gestii leży zapewnienie możliwości przestrzegania przepisów bhp przez wszystkich pracowników swojej firmy.

Rolą pracodawcy jest także zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz narzędzi dla pracowników.

W sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy doszłoby do wypadku, pracodawca powinien być o nim niezwłocznie powiadomiony. Warto podkreślić, że pracodawca ma obowiązek wyciągać wnioski z sytuacji, które doprowadzają do wypadków przy pracy i analizując je, zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

PR

LA

 

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *