O zabytkowe cmentarze trzeba dbać

Nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa czy Kraków, istnieją zabytkowe cmentarze. Często w niewielkich, wiejskich parafiach można znaleźć prawdziwe perełki, jeśli chodzi o kształt i wygląd nagrobków.  W ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe są one odnawiane i nadawana jest im dawna świetność.Ochrona zabyt­ków

Prace kon­ser­wa­tor­skie są pro­wa­dzone na tere­nie całej Pol­ski na zabyt­ko­wych cmen­ta­rzach. Wszyst­kie koszty z tym zwią­zane finan­so­wane są przez Mini­ster­stwo Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego, w ramach Pro­gramu „Dzie­dzic­two Kul­tu­rowe” z prio­ry­tetu „Ochrona zabyt­ków”. Poza gra­ni­cami kraju ten sam pro­gram reali­zo­wany jest z prio­ry­tetu „Ochrona dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego za gra­nicą”. Pro­wa­dzone są dzia­ła­nia mające na celu opiekę nad cmen­ta­rzami wojen­nymi i pol­skimi miej­scami pamięci. Należy to do kom­pe­ten­cji Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń­stwa.

graveyard-381095_1920Tylko w 2014 roku na prze­pro­wa­dze­nie prac kon­ser­wa­tor­skich na zabyt­ko­wych cmen­ta­rzach w naszym kraju wydano ponad 560 tys. zł. Były one reali­zo­wane na nekro­po­lii wojen­nej, rzym­sko­ka­to­lic­kiej, muzuł­mań­skiej i dwóch ewan­ge­lic­kich. Znaj­dują się one w Łuż­nej w woje­wódz­twie mało­pol­skim, w Łodzi, w Kru­szy­nia­nach w woje­wódz­twie pod­la­skim, w Świd­nicy w woje­wódz­twie dol­no­ślą­skim oraz we Wscho­wie w woje­wódz­twie lubu­skim.

Powązki pod szcze­gólną opieką

Stare Powązki w War­sza­wie to jeden z naj­pięk­niej­szych i naj­star­szych cmen­ta­rzy w Pol­sce. Dla­tego znaj­duje się on pod opieką Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Są tu groby wielu wybit­nych Pola­ków, któ­rzy zasłu­żyli się dla ojczy­zny, kul­tury i całego narodu. W ramach kon­ser­wa­cji pomni­ków i płyt nagrob­nych pro­wa­dzone są rów­nież prace mające na celu moder­ni­za­cję miej­sca pochówku wybit­nych pol­skich postaci. Mon­to­wane są mię­dzy innymi ławeczki – stałe lub skła­dane przy gro­bach. Este­tycz­nym wykoń­cze­niem pasu­ją­cym do pomni­ków na Powąz­kach będą ławki ofe­ro­wane przez firmę Agmar.

Od 2008 roku na kon­ser­wa­cję zabyt­ko­wej nekro­po­lii w War­sza­wie resort wydat­ko­wał 1,2 mln zł, z czego dofi­nan­so­wano 24 pro­jekty zapro­po­no­wane przez Spo­łeczny Komi­tet Opieki nad Sta­rymi Powąz­kami im. Jerzego Wal­dorffa. Zakon­ser­wo­wano, odno­wiono i zmo­der­ni­zo­wano około 70 pomni­ków nagrob­nych, kaplicę i część ogro­dze­nia cmen­ta­rza. W 2013 roku MKiDN prze­ka­zało na podobne cele dota­cję w wyso­ko­ści 102 tys. zł. Jed­no­cze­śnie, pro­wa­dzone są dzia­ła­nia wspie­rane przez resort za gra­nicą, któ­rych celem jest kon­ser­wa­cja cmen­ta­rzy cywil­nych poza gra­ni­cami kraju.

No votes yet.
Please wait...
prasa24h

Serwis prezentuje informacje wiadomości prasowe. Prezentowane informacje mogą zawierać treści sponsorowane, reklamowe. Zapraszamy do współpracy z naszym portalem prasowym.

0 Comments

No comments!

There are no comments yet, but you can be first to comment this article.

Leave reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *